مواد پتروشیمی

مواد پتروشیمی

پلی اتیلن سبک

پلی اتیلن سبک 020
پلی اتیلن سبک 0075
پلی اتیلن سبک H2420
پلی اتیلن سبک 0190
پلی اتیلن سبک 2420H
پلی اتیلن سبک 2420D
پلی اتیلن سبک 2100
پلی اتیلن سبک 2102TN
پلی اتیلن سبک 2102TX
پلی اتیلن سبک 1922
پلی اتیلن سبک 1922
پلی اتیلن سبک 2420E
پلی اتیلن سبک 2420E02
پلی اتیلن سبک 2420F
پلی اتیلن سبک 2420F3
پلی اتیلن سبک 2420k
پلی اتیلن سبک 2420F8
پلی اتیلن سبک LFI 2119
پلی اتیلن سبک 2130 (030)
پلی اتیلن سبک LFI 2047A
پلی اتیلن سبك 2426F8
پلی اتیلن سبک LTM 2125
پلی اتیلن سبک 2004
پلی اتیلن سبک 2426K
پلی اتیلن سبک 2101TN
پلی اتیلن سبك 2426E02
پلی اتیلن سبك 2420F9

پلی اتیلن سنگین
High Grade
1. HDPE. EX3
2. HDPE. EX5
3. HDPE. 7000F
4. HDPE. CRP100
5. HDPE. CRP100N
6. HDPE. CRP100B
7. HDDE. CRP100C
8. HDPE. BL3. LV
9. HDPE. BL3. LD
10. HDPE. 525UV
11. HDPE. 52511ES
12. HDPE. 52518CC
13. HDPE. 52514BN

PP

 1. C30S
2. C30G
3. T30S
4. X30S
5. Z30G
6. T30G
 7. X30G
8. F30G
9. F30S
10. V30S
11. V30G
12. HP525J
13. V79S

جناب آقای عراقی پارتنر شرکت آرتا ، جهت تامین مواد پتروشیمی

ایمیل : nice6090@yahoo.comبرچسب ها: #پتروشیمی
جهت سفارش و ارتباط با ادمین کلیک کنید: فرم اطلاعات تماساستعلام قیمت