پروفیل

پروفیل

 

 

ردیف

سایز قوطی (mm)

ضخامت (mm)

وزن شاخه (kg)

طول شاخه (m)

واحد

۱

۱۰*۲۰

۲

۵.۷

۶

کیلوگرم

۲

۲۰*۳۰

۲

۹.۵

۶

کیلوگرم

۳

۳۰*۳۰

۲

۱۱.۵

۶

کیلوگرم

۴

۲۰*۴۰

۲

۱۱.۵

۶

کیلوگرم

۵

۲۰*۲۰

۲

۷.۷

۶

کیلوگرم

۶

۵۰*۵۰

۲

۱۹

۶

کیلوگرم

۷

۶۰*۶۰

۲

۲۳

۶

کیلوگرم

۸

۴۰*۴۰

۲

۱۵

۶

کیلوگرم

۹

۷۰*۷۰

۲

۲۷

۶

کیلوگرم

۱۰

۴۰*۸۰

۲

۲۳

۶

کیلوگرم

۱۱

۹۰*۹۰

۲

۳۴

۶

کیلوگرم

۱۲

۲۰*۲۰

۲.۵

۱۰

۶

کیلوگرم

۱۳

۲۰*۳۰

۲.۵

۱۲

۶

کیلوگرم

۱۴

۲۰*۴۰

۲.۵

۱۵

۶

کیلوگرم

۱۵

۳۰*۳۰

۲.۵

۱۵

۶

کیلوگرم

۱۶

۴۰*۴۰

۲.۵

۱۹

۶

کیلوگرم

۱۷

۷۰*۷۰

۲.۵

۳۳

۶

کیلوگرم

۱۸

۴۰*۶۰

۲.۵

۲۴

۶

کیلوگرم

۱۹

۸۰*۸۰

۲.۵

۳۸

۶

کیلوگرم

۲۰

۴۰*۸۰

۲.۵

۲۹

۶

کیلوگرم

۲۱

۴۰*۱۰۰

۲.۵

۳۳

۶

کیلوگرم

۲۲

۹۰*۹۰

۲.۵

۴۲

۶

کیلوگرم

۲۳

۵۰*۱۰۰

۲.۵

۳۴

۶

کیلوگرم

۲۴

۵۰*۱۰۰

۳

۴۱

۶

کیلوگرم

۲۵

۴۰*۱۰۰

۳

۳۹

۶

کیلوگرم

۲۶

۹۰*۹۰

۳

۵۱

۶

کیلوگرم

۲۷

۱۰۰*۱۰۰

۳

۵۶

۶

کیلوگرم

۲۸

۴۰*۸۰

۳

۳۴

۶

کیلوگرم

۲۹

۱۲۰*۱۲۰ (ستونی)

۳

۱۳۶

۱۲

کیلوگرم

۳۰

۱۳۰*۱۳۰ (ستونی)

۳

۱۴۷

۱۲

کیلوگرمبرچسب ها:
جهت سفارش و ارتباط با ادمین کلیک کنید: فرم اطلاعات تماساستعلام قیمت